ปีงบประมาณ

2563

จำนวน KPI

33

รวม KPI ย่อย

69

วัดผลไตรมาส 4 (รวม KPI ย่อย)

67

Success rate - สัดส่วนการบรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัด
ผ่านตัวชี้วัด
ไม่ผ่านตัวชี้วัด
จำนวน KPI ในปีงบประมาณ
จำนวนรวม KPI ย่อย
33
69
ตัวชี้วัดที่ผ่าน
17.91% ตัวชี้วัด
12
67
จำนวน KPI ที่รายงานผลแล้ว
4.48% ของจำนวน KPI
3
67
Bounce Rate
85% goal reached
28.50%
30.50%
KPI By Excellence

KPIs

69