ตัวชี้วัดที่ 056.1: ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
= 97.00 = 98.00 = 99.00 = 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ1 (= 97.00)Q2 (= 98.00)Q3 (= 99.00)Q4 (= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ที่มีผลการรับรอง HA ขั้น 3 + Reaccredit (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 8 แห่ง (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100, (C/D) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย = โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ร้อยละ 100
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>