ตัวชี้วัดที่ 044: ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 >= 40.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

34 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์
จังหวัดQ2 (>= 20.00)Q3 (>= 40.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ทัณฑสถานรพ.ราชทัณฑ์---
รพ.เลิดสิน---
รพ.นพรัตนราชธานี---
รพ.สงฆ์---
รพ.ราชวิถี---
รพ.ทหารผ่านศึก---
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า---
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ---
รพ.พระมงกุฎเกล้า---
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช---
คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร---
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์---
รพ.กลาง---
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
รพ.ตากสิน---
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ---
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์---
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1---
สถาบันพยาธิวิทยา---
สถาบันโรคผิวหนัง---
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ---
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี---
สถาบันประสาทวิทยา---
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร---
รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย---
รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล---
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล---
รพ.ศิริราช---
รพ.ตำรวจ---
รพ.ราชพิพัฒน์---
รพ.สิรินธร---
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร---
รพ.จุฬาภรณ์---
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน---
 00          
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดสังกัดกรมการแพทย์ 4 รพ. (ราชวิถี, เลิดสิน, นพรัตนราชธานี, สถาบันมะเร็ง) สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 1 รพ. (กลาง) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยที่เข้าเงื่อนไขในการเข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery ด้วยโรคที่กำหนด (Principle diagnosis) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>