ตัวชี้วัดที่ 043.2: ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิต

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 - >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ภายในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (คน)

B = ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์และสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment (คน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 60
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>