ตัวชี้วัดที่ 041: ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 50.00 - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ2 (>= 50.00)Q4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาติดตามดูแลต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐาน (คน)

B = จำนวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติด ที่รับการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ยกเว้น ถูกจับ เสียชีวิต หรือผู้ป่วยที่ได้รับ methadone maintenance treatment : MMT (เนื่องจาก เป็นการดูแลต่อเนื่องไม่มีการจำหน่าย) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>