ตัวชี้วัดที่ 040: อัตราส่วนของจำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 0.30 >= 0.50 >= 0.70 >= 0.90
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ1 (>= 0.30)Q2 (>= 0.50)Q3 (>= 0.70)Q4 (>= 0.90)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย (actual donor) ที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (actual brain death donor) (เฉพาะสำนักการแพทย์ เอาข้อมูลจากสภากาชาดไทย) (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (เฉพาะสำนักการแพทย์ เอาข้อมูลจากโรงพยาบาล) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 0.9
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>