ตัวชี้วัดที่ 035.3: ร้อยละของผู้ป่วย Refracture Prevention ที่มีภาวะกระดูกหักซ้ำ ( Refracture Rate) <ร้อยละ25

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - < 25.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ4 (< 25.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย Refracture Prevention ที่มีกระดูกหักซ้ำ (คน)

B = จำนวนผู้ป่วย Refracture Prevention ในระยะเวลา 1 ปี (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย < 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 (170 เตียง) ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>