ตัวชี้วัดที่ 035.2: ร้อยละของผู้ป่วย Refracture Prevention ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง > ร้อยละ 30

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 30.00 >= 30.00 >= 30.00 >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ1 (>= 30.00)Q2 (>= 30.00)Q3 (>= 30.00)Q4 (>= 30.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วย Refracture Prevention ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลังผู้ป่วยเข้านอนโรงพยาบาล (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการผ่าตัด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 (170 เตียง) ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>