ตัวชี้วัดที่ 035.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 (170 เตียง) ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 1.45 >= 2.91 >= 4.37 >= 5.58
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ1 (>= 1.45)Q2 (>= 2.91)Q3 (>= 4.37)Q4 (>= 5.58)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และกรมการแพทย์ ที่มีทีม Refracture Prevention เพิ่มขึ้นในเขตสุขภาพที่ 13 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 4 โรงพยาบาล (โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์) และโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพ=4 โรงพยาบาล (โรงพยาบาล ตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลสิรินธร) (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 (170 เตียง) ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>