ตัวชี้วัดที่ 033.2: ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

อัตราต่อแสนประชากร

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

อัตราต่อแสนประชากร 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ4 (>= 80.00)ผลงาน (อัตราต่อแสนประชากร)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ ภายใน 1 ปี (คน)

B = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายที่เข้าถึงบริการที่ยังคงไม่เสียชีวิต (คน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>