ตัวชี้วัดที่ 031: ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10 ของศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย และโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 10.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ4 (>= 10.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนครั้งที่มารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดสำนักอนามัย และโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครก่อนหน้าปีปัจจุบัน (ครั้ง)

B = จำนวนครั้งที่มารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดสำนักอนามัย และโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ณ ปีปัจจุบัน (ครั้ง)

สูตรคำนวณ (B-A/A) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ปีงบประมาณ 63 ร้อยละ 10
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>