ตัวชี้วัดที่ 027.2: การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- <= 5.00 - <= 7.50
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ2 (<= 5.00)Q4 (<= 7.50)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปีปฏิทิน 61 (%)

B = อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด รอบปีปัจจุบัน (%)

สูตรคำนวณ (B-A) X 100/A
เกณฑ์เป้าหมาย <= การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง 7.5%
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>