ตัวชี้วัดที่ 026.4: สำนักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 70.00 >= 80.00 >= 90.00 >= 100.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ1 (>= 70.00)Q2 (>= 80.00)Q3 (>= 90.00)Q4 (>= 100.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลหรือจำนวนศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลหรือจำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/D)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>