ตัวชี้วัดที่ 025.1: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - > 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ4 (> 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30กันยายน 2563 (คน)

B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย > อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ > ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>