ตัวชี้วัดที่ 021: ร้อยละของประชาชนในเขตรับผิดชอบที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลทั่วไปทุกโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 20.00 - >= 40.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ2 (>= 20.00)Q4 (>= 40.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนประชาชนในเขตรับผิดชอบที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลทั่วไปทุกโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ที่จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (คน)

B = จำนวนประชากรทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลทั่วไปทุกโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ (แหล่งข้อมูลประชากร ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธค. 2562) https://www.dopa.go.th (คน)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ร้อยละของประชาชนในเขตรับผิดชอบที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลทั่วไปทุกโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ปีงบประมาณ 63 ร้อยละ 40
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>