ตัวชี้วัดที่ 018.1: ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับเงินขึ้นไป

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 50.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ4 (>= 50.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินกิจกรรม BKK G & C plus ผ่านเกณฑ์ระดับเงิน (แห่ง)

B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดสำนักการแพทย์ (แห่ง)

สูตรคำนวณ (C/D)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ปีงบประมาณ 63 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับเงินขึ้นไป ร้อยละ 50
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>