ตัวชี้วัดที่ 017.1: ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง รวมทุกกลุ่ม ที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - >= 80.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ4 (>= 80.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผักและผลไม้สด, จำนวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารที่มีเลขสารบบอาหารไม่พบสารไซบูทรามีน ที่ได้รับการตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้น, จำนวนเครื่องสำอางที่มี เลขที่ใบรับแจ้งไม่พบสารห้ามใช้ ได้แก่ สารประกอบของปรอท และ/หรือ สารไฮโดรควิโนน ที่ได้รับการตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้น และ จำนวนยาแผนโบราณที่มีทะเบียน ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์ ที่ได้รับการตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้น (ผลิตภัณฑ์)

B = จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่นำมาตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้น ได้แก่ ผักและผลไม้สด, จำนวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารที่มีเลขสารบบอาหารไม่พบสารไซบูทรามีน ที่ได้รับการตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้น, จำนวนเครื่องสำอางที่มี เลขที่ใบรับแจ้งไม่พบสารห้ามใช้ ได้แก่ สารประกอบของปรอท และ/หรือ สารไฮโดรควิโนน ที่ได้รับการตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้น และ จำนวนยาแผนโบราณที่มีทะเบียน ไม่พบการปลอมปนสเตียรอยด์ ที่ได้รับการตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้น (ผลิตภัณฑ์)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ปีงบประมาณ 63 ร้อยละ 80
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>