ตัวชี้วัดที่ 012: ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ระดับความสำเร็จ

0/

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 2.00 >= 4.00 >= 5.00
Chart

ผลงานรวม

ระดับความสำเร็จ 0/

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ2 (>= 2.00)Q3 (>= 4.00)Q4 (>= 5.00)ผลงาน (ระดับความสำเร็จ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 0          
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ขั้นตอนสูงสุดที่ดำเนินการได้เมื่อถึงไตรมาสนี้ (ขั้นตอน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= ปีงบประมาณ 63 จำนวน 1 จังหวัด
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>