ตัวชี้วัดที่ 011: ร้อยละของเขตผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - >= 30.00 >= 30.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ3 (>= 30.00)Q4 (>= 30.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเขตที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เขต)

B = จำนวนเขต 50 เขต (เขต)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ปีงบประมาณ 63 ร้อยละ 30
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>