ตัวชี้วัดที่ 009: ร้อยละของศูนย์บริการสาธารณสุขมีระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างต่อเนื่องตามระบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 80.00 - >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ2 (>= 80.00)Q4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนของศูนย์บริการสาธารณสุขมีระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างต่อเนื่องตามระบบการดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว (Long Term Care) (แห่ง)

B = จำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด (แห่ง)

สูตรคำนวณ (A/B) X 100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>