ตัวชี้วัดที่ 005.6: ส่วนสูงเฉลี่ยชายที่อายุ 12 ปี

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 154.00 - >= 154.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ2 (>= 154.00)Q4 (>= 154.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 00         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรชายอายุ 12 ปี ที่ได้รับการวัดส่วนสูง (คน)

B = จำนวนประชากรชายอายุ 12 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 66 ของเด็กวัยเรียน (6-18 ปี) สูงดีสมส่วน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>