ตัวชี้วัดที่ 004: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (เอกสาร MWI.NutriBKK)

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- - - -
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 000000       
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กไทยอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน (คน)

B = จำนวนเด็กต่างชาติอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน (คน)

C = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรเด็กชายไทยอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง (ซ.ม.)

D = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรเด็กชายต่างชาติอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง (ซ.ม.)

E = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรเด็กชายไทยอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง (ซ.ม.)

F = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรเด็กชายต่างชาติอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง (ซ.ม.)

สูตรคำนวณ
เกณฑ์เป้าหมาย =
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>