ตัวชี้วัดที่ 003: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

77 Provinces KPI Template
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 60.00 >= 60.00 >= 60.00 >= 60.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

(ข้อมูลจาก HDC : N/A)
Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ1 (>= 60.00)Q2 (>= 60.00)Q3 (>= 60.00)Q4 (>= 60.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 000000           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กไทยอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน (คน)

B = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรเด็กชายไทยอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง (ซ.ม.)

C = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรเด็กหญิงไทยอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง (ซ.ม.)

D = จำนวนเด็กไทยอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

E = ผลรวมของส่วนสูงของประชากรเด็กหญิงไทยอายุ 5 ปีที่ได้รับการวัดส่วนสูง (คน)

F = จำนวนเด็กไทยอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด (คน)

สูตรคำนวณ (A/B)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >= ปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ60 ของเด็กสูงดีสมส่วน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>