ตัวชี้วัดที่ 002.5: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

34 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ทัณฑสถานรพ.ราชทัณฑ์---
รพ.เลิดสิน---
รพ.นพรัตนราชธานี---
รพ.สงฆ์---
รพ.ราชวิถี---
รพ.ทหารผ่านศึก---
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า---
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ---
รพ.พระมงกุฎเกล้า---
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช---
คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร---
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์---
รพ.กลาง---
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
รพ.ตากสิน---
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ---
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์---
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1---
สถาบันพยาธิวิทยา---
สถาบันโรคผิวหนัง---
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ---
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี---
สถาบันประสาทวิทยา---
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร---
รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย---
รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล---
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล---
รพ.ศิริราช---
รพ.ตำรวจ---
รพ.ราชพิพัฒน์---
รพ.สิรินธร---
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร---
รพ.จุฬาภรณ์---
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน---
 00           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กไทยอายุ 9, 18 ,30 ,42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนเด็ก 9, 18, 30 ,42 และ 60 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM) แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก รวมกับเด็กที่พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการติดตามให้ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้านภายใน 30 วัน (คน)

สูตรคำนวณ (B/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>