ตัวชี้วัดที่ 002.2: ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
>= 85.00 >= 85.00 >= 85.00 >= 85.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

34 100%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

Data
แสดง 1 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์
จังหวัดQ1 (>= 85.00)Q2 (>= 85.00)Q3 (>= 85.00)Q4 (>= 85.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ทัณฑสถานรพ.ราชทัณฑ์----
รพ.เลิดสิน----
รพ.นพรัตนราชธานี----
รพ.สงฆ์----
รพ.ราชวิถี----
รพ.ทหารผ่านศึก----
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า----
รพ.ทหารเรือกรุงเทพ----
รพ.พระมงกุฎเกล้า----
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช----
คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร----
รพ.เวชการุณย์รัศมิ์----
รพ.กลาง----
รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร----
รพ.ตากสิน----
รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ----
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์----
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1----
สถาบันพยาธิวิทยา----
สถาบันโรคผิวหนัง----
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ----
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี----
สถาบันประสาทวิทยา----
สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร----
รพ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย----
รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล----
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล----
รพ.ศิริราช----
รพ.ตำรวจ----
รพ.ราชพิพัฒน์----
รพ.สิรินธร----
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร----
รพ.จุฬาภรณ์----
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน----
 000           
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวนเด็กไทยอายุ 9, 18 ,30 ,42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในเขตรับผิดชอบที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการจริง ในช่วงเวลาที่กำหนด (คน)

B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) ที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย 30 วัน (คน)

C = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30,42 และ 60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)ส่งต่อทันที (คน)

สูตรคำนวณ ((B+C)/A)*100
เกณฑ์เป้าหมาย >=
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>