ปีงบประมาณ

2563

จำนวน KPI

15

รวม KPI ย่อย

30

วัดผลไตรมาส 4 (รวม KPI ย่อย)

30

Success rate - สัดส่วนการบรรลุผลสำเร็จตัวชี้วัด
ผ่านตัวชี้วัด
ไม่ผ่านตัวชี้วัด
จำนวน KPI ในปีงบประมาณ
จำนวนรวม KPI ย่อย
15
30
ตัวชี้วัดที่ผ่าน
30.00% ตัวชี้วัด
9
30
จำนวน KPI ที่รายงานผลแล้ว
73.33% ของจำนวน KPI
22
30
Bounce Rate
85% goal reached
28.50%
30.50%
KPI By Excellence

KPIs

30