อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีที่ไม่มีข้อห้าม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดอัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีที่ไม่มีข้อห้าม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2564
ระดับตัวชี้วัดเขต
ตัวชี้วัดที่034.4
Sort Order-
คำนิยาม

1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงหมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะsevere sepsis หรือ septic shock

1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusionหรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้ หรือมีอาการแสดงตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งใน 4.2-4.4

1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม

2. Community-acquired sepsisหมายถึงการติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis

อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1. อัตราตายจากcommunity-acquired sepsis

2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis

3. กลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ 2562จะมุ่งเน้นที่กลุ่มcommunity – acquired sepsis เพื่อพัฒนาให้ มีระบบข้อมูลพื้นฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป

4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผู้ป่วยทั่วไปที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพี่อน้าไปสู่การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้(sepsis screening tools) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

4.1 ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusionหรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2)หรือ มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม

4.2 qSOFAตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป(ตารางที่ 3)

4.3 SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 4)

4.4 Modified Early Warning Score (MEWS) (ตารางที่ 5)

5.ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่นๆของแต่ละโรงพยาบาล

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความสำคัญพบว่าอัตราอุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมาได้แก่ ภาวะช็อก,ไตวาย การท้างานอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aคน
นิยามของค่า Aจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ IV fluid จำนวน 1.5 ลิตร
หน่วยของค่า Bคน
นิยามของค่า Bจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า Dคน
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมาย>= ร้อยละ 90
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ
ค่าเป้าหมาย90.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก ICD-10 โดยใช้การประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุขโดยน้าเสนอในภาพรวมของจังหวัด หรือ ภาพรวมของเขตสุขภาพ

แหล่งข้อมูล

ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่นๆที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกัน

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผลทุก 6 เดือน
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

 

ผลการดำเนินงาน

2559

2560

2561

อัตราผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง

ร้อยละ

34.79

32.03

34.65

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน

1. มีคณะทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ

2. มีการพัฒนาเครือข่าย ของโรงพยาบาล และประสานงานระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ

3. มีผลการติดตามกำกับการดำเนินงานตัวชี้วัดหลัก ดังนี้

ปี 2563:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ไม่น้อยกว่าน้อยละ 90

-

อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ไม่น้อยกว่าน้อยละ 90

-

อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.(นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

-

อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.(นับจากเวลาที่ได้รับการ

วินิจฉัย) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

-

อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีที่ไม่มีข้อห้าม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

-

อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีที่ไม่มีข้อห้าม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

-

อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤต (ระดับ 2-3)ภายใน 3 ชม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

-

อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤต (ระดับ 2-3)ภายใน 3 ชม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

-

มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Term ใน รพ.

-

มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Term ใน รพ.

ปี 2564:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 28

-

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 28

ปี 2565:

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

-

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24 และ hospital-acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50

-

อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24 และ

hospital-acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 50

วิธีการประเมินผล

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข : รายงานผลจากฐานข้อมูล HDC หรือฐานข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลโดยนำเสนอในภาพรวมของจังหวัด และภาพรวมของเขตสุขภาพ

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร : เก็บในรูปแบบ Manual เลือกเฉพาะ โรงพยาบาลตากสิน

2. เกณฑ์การให้คะแนน:

ใช้อัตราความสำเร็จในการรักษาแยกเป็นระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามอัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ดังนี้

คะแนน

คะแนน 1 = สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 40

คะแนน 2 = สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 20

คะแนน 3 = ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดรายปี

คะแนน 4 = ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 10

คะแนน 5 = ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 20

 

เอกสารสนับสนุน

แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โดยสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

กระทรวงสาธารณสุข

- กรมการแพทย์

1. นพ.พจน์ อินทลาภาพร                        นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลราชวิถี

โทรศัพท์มือถือ : 081- 612 5891              E–mail :drpojin@yahoo.com

กรุงเทพมหานคร

- สำนักการแพทย์ 

1. นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร     ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-2207563             โทรศัพท์มือถือ : -

โทรสาร : -                                          E-mail : planning.td@gmail.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์  

2.นางสาววิภา  นันต๊ะรัตน์        ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-2207563             โทรศัพท์มือถือ : -

โทรสาร : -                                        E-mail : planning.td@gmail.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

-โรงพยาบาลตากสิน

นางสาวศันสนีย์  ฉัตรพรวรรักษ์                  ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 437 0123 ต่อ 2303   โทรศัพท์มือถือ : -

สถานที่ทำงาน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตากสิน

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

1. กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.สำนักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

กระทรวงสาธารณสุข

1. นพ.ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ                   รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลทางการแพทย์ 

โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5906357              โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334

โทรสาร 02-965-9851                            E-mail : pattarawin@gmail.com

3. นายปวิช อภิปาลกุล                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ที่ท้างาน: 0 2590 6352              โทรศัพท์มือถือ: 09 8546 3564

โทรสาร: 0 2591 8279                            E-mail: eva634752@gmail.com

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์

กรุงเทพมหานคร

- สำนักการแพทย์ 

1. นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร     ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-2207563             โทรศัพท์มือถือ : -

โทรสาร : 02-2242969                          E-mail : planning.td@gmail.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์  

2.นางสาววิภา  นันต๊ะรัตน์        ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน :  02-2207563             โทรศัพท์มือถือ : -

โทรสาร : 02-2242969                         E-mail : planning.td@gmail.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์

-โรงพยาบาลตากสิน

นางสาวศันสนีย์  ฉัตรพรวรรักษ์                  ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 437 0123 ต่อ 2303   โทรศัพท์มือถือ : -

สถานที่ทำงาน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลตากสิน

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ

ตารางประกอบคำนิยาม

ตารางที่ 1 SIRS (systemic inflammatory response syndrome)

Temperature >38°C or <36°C

Heart rate >90 beats/min

Respiratory rate >20 /min หรือ PaCO2<32 mm Hg

WBC >12,000 /mm3, <4000 /mm3, หรือมี band form >10 %

 

ตารางที่ 2tissue hypoperfusionหรือ organ dysfunction

มีภาวะ hypotension

ค่า blood lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL)

Urine output <0.5 mL/kg/hrเป็นระยะเวลามากกว่า 2ชม.แม้ว่าจะได้สารน้ำอย่างเพียงพอ

Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<250 โดยไม่มีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ

Acute lung injury ที่มี Pao2/Fio2<200 โดยมีภาวะ pneumonia เป็นสาเหตุ

Creatinine>2.0 mg/dL(176.8μmol/L)

Bilirubin >2 mg/dL(34.2μmol/L)

Platelet count <100,000μL

Coagulopathy (international normalized ratio >1.5 หรือ aPTT> 60 วินาที )

 

ตารางที่ 3qSOFA (quick SOFA)score ในการประเมิน ได้แก่

1. Alteration in mental status (อาจใช้ Glasgow Coma Scale score น้อยกว่า 15 ก็ได้)

2. Systolic blood pressure ≤100 mm Hg

3. Respiratory rate ≥22/min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4SOS score (search out severity)

 

การแบ่งระดับการดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

ระดับ 0 (Level 0)

Patients whose needs can be met through normal ward care in an acute hospital

ระดับ 1 (Level 1)

Patients at risk of their condition deteriorating, or those recently relocated from higher levels of care, whose needs can be met on an acute ward with additional advice and support from the critical care team

ระดับ 2 (Level 2)

Patients requiring more detailed observation or intervention including support for a single failing organ system or post-operative care and those ‘stepping down’ from higher levels of care

ระดับ 3 (Level 3)

Patients requiring advanced respiratory support alone or basic respiratory support together with support of at least two organ systems. This level includes all complex patients requiring support for multi-organ failure

 

 

 

ตารางที่ 5Modified Early Warning Score (MEWS) for Clinical Deterioration

Criteria

Point Value

Systolic BP (mmHg)

≤70

+3

71-80

+2

81-100

+1

101-199

0

≥200

+2

Heart rate (beats per minute)

<40

+2

41-50

+1

51-100

0

101-110

+1

111-129

+2

≥130

+3

Respiratory rate (beats per minute)

<9

+2

9-14

0

15-20

+1

21-29

+2

≥30

+3

Temperature in °C(°F)

<35 (<95)

+2

35–38.4 (95–101.12)

0

≥38.5°C (101.3)

+2

Interpretation

- A score ≥ 5 is statistically linked to increased likelihood of death or admission to an intensive care unit.

- For any single physiological parameter scored +3, consider higher level of care for patient

 

 

 

ตัวอย่างแบบบันทึก ตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง (รวมตัวชี้วัดย่อย)

ปีงบประมาณ 2561

ชื่อโรงพยาบาล............................................................. H code ............................................

ลำดับ

ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่1 (ต.ค– ธ.ค)

ไตรมาสที่2 (ม.ค–มี.ค)

ไตรมาสที่3 (เม.ย.– มิ.ย.)

ไตรมาสที่4 (ก.ค.–ก.ย.)

รวม

1

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

 

 

 

 

 

2

จำนวนผู้ป่วยตายทั้งหมด

 

 

 

 

 

3

อัตราตาย

 

 

 

 

 

4

อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.(นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย)

 

 

 

 

 

5

อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic

 

 

 

 

 

6

อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก(ในกรณีไม่มีข้อห้าม)

 

 

 

 

 

7

อัตราที่ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะวิกฤติ (ระดับ2-3)ภายใน 3 ชม.

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :

1. นับเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired

2. ไม่นับรวมผู้ป่วย palliative care (รหัส Z 51.5)

นิยามการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดย่อย

1. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic หมายถึง การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic

สูตรคำนวณ =จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ การเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic X 100

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด

หมายเหตุ ในกรณีที่เดิมผู้ป่วยได้รับ Antibiotic อยู่โดยไม่ได้เจาะ H/C ต่อมาผู้ป่วยเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง แล้วมีการเจาะ H/C ร่วมกับปรับ Antibiotic ให้ถือว่า มีการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic

2. อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1ชม.หมายถึง การได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.หลังการวินิจฉัย โดยนับจากเวลาวินิจฉัยจนถึงเวลาที่บริหารยา (Diagnosis to needle time)

สูตรคำนวณ =จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.X 100

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด

3. อัตราการได้รับ IV fluid 30 ml/kg ใน 1ชม.แรก หมายถึง ผู้ป่วยได้รับ IVfluidจำนวน 1.5 ลิตร ภายใน 1 ชม. แรกหลังวินิจฉัย

สูตรคำนวณ=จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงที่ได้รับIVfluidจำนวน 1.5 ลิตรภายใน 1 ชม.X 100

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด

4. อัตราการรับผู้ป่วยเข้า ICU ภายใน 3 ชม. หมายถึง ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว admission เข้า ICU ภายใน 3 ชม. (sepsis fast track)

สูตรคำนวณ =จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ที่ได้เข้า ICU ภายใน 3 ชม.X 100

จำนวน ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงทั้งหมด

หมายเหตุ : วิธีการเก็บตัวชี้วัดย่อย ขึ้นอยู่กับกระบวนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ของแต่ละโรงพยาบาลซึ่งอาจมีความแตกต่างกันของวิธีการได้มาของตัวเลข แต่ให้ยึดความถูกต้องตรงตามคำนิยามที่กำหนด

Last Update2020-11-30 10:16:54
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>