ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน >>

Update Delete

ชื่อตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
Child KPIสร้าง KPI ย่อย
ปีงบประมาณ2564
ระดับตัวชี้วัดเขต
ตัวชี้วัดที่017.3
Sort Order-
คำนิยาม
  1. ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง หมายถึง
    1. ผักและผลไม้สด

1.1.1 ผักและผลไม้สด หมายถึง ผักและผลไม้สดตามขอบข่ายของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม้สดบางชนิดและการแสดงฉลาก ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สดหรือสถานที่จำหน่ายเป้าหมาย แล้วแต่กรณี

1.1.2 สารเคมีกำจัดศัตรูพืช หมายถึง สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ กลุ่มออร์กาโน-ฟอสเฟต กลุ่มคาร์บาเมต กลุ่มออร์แกโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์

    1.2  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน้ำหนัก

- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ หรือเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีเลขสารบบอาหาร และมีการกล่าวอ้างสรรพคุณเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก

 1.3  เครื่องสำอางกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เครื่องสำอางที่มีเลขที่ใบรับแจ้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้  ผิวแลดูขาว กระจ่างใส และฉลากกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง หรือเครื่องสำอางที่มีลักษณะ      ทางกายภาพสีเข้ม/ฉูดฉาดโฆษณาขายทางสื่อออนไลน์มาก หรือเป็นที่นิยมตามกระแสของผู้บริโภค

1.4  ยาแผนโบราณ

 - ยาแผนโบราณกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ยาแผนโบราณที่มีทะเบียนตำรับตามกฎหมาย        ที่อยู่ในครัวเรือนของผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างใดอย่างหนึ่งใน 7 โรค ดังนี้      1) โรคเกาต์           2) โรคไขมัน            3) โรคเบาหวาน          4) โรคความดัน

5) โรคหอบหืด       6) โรคข้อเสื่อม         7) โรคไตเรื้อรัง                            หมายเหตุ : รายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงแต่ละกลุ่ม ตามเอกสารแนบ

หน่วยตัวชี้วัดร้อยละ
หน่วยของค่า Aผลิตภัณฑ์
นิยามของค่า Aจำนวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารที่มีเลขสารบบอาหารไม่พบสารไซบูทรามีน ที่ได้รับการตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้น
หน่วยของค่า Bผลิตภัณฑ์
นิยามของค่า Bจำนวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่นำมาตรวจสอบโดยชุดทดสอบเบื้องต้น
หน่วยของค่า C
นิยามของค่า C
หน่วยของค่า D
นิยามของค่า D
หน่วยของค่า E
นิยามของค่า E
หน่วยของค่า F
นิยามของค่า F
สูตรคำนวนตัวชี้วัด(A/B)*100
Operator>=
เกณฑ์เป้าหมายปีงบประมาณ 63 ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร
ค่าเป้าหมาย80.00
Max Value-
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

สำนักอนามัย รายงานผลการดำเนินงานมาที่ อีเมลล์ u_thongbai@hotmail.com  (ทุกไตรมาส)  และ เป็นหนังสือราชการมายังสำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 กองตรวจราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายปี)

อย. รายงานผ่านระบบ Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข / ทุกไตรมาส

แหล่งข้อมูล

สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง-
ตัวชี้วัดระดับเขต-
ตัวชี้วัดระดับจังหวัด-
ตัวชี้วัดสำคัญ-
ตัวชี้วัด Area Base-
Tags
ระยะเวลาการประเมินผล4 ครั้ง/ปี รายงานทุกวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน
ข้อมูล Baseline

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ร้อยละ

-

77.32

-

-

เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

ปี 2562 - 2564 :

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง

มีแผน/โครงการจัดการ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง

 

มีการรวบรวมข้อมูล        ผลดำเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง

มีการรวบรวมข้อมูล        ผลดำเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กลุ่มเสี่ยงได้มาตรฐาน

ร้อยละ 80

 

วิธีการประเมินผล

จากรายงานสรุปผลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรุงเทพมหานคร

เอกสารสนับสนุน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการและผู้ประสานงานตัวชี้วัด :

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ทุกตัวชี้วัด)

1. ภญ.อุษณีย์ ทองใบ                    ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7393      โทรศัพท์มือถือ : 084-974-6547

โทรสาร : 02-591-8484      E-mail : u_thongbai@hotmail.com

หน่วยงานประมวลผลและจัดทำจ้อมูล (ระดับส่วนกลาง)

- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข (ผักและผลไม้ ดำเนินการโดยกองสุขาภิบาลอาหาร) โทร. 02 580 0955

สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณดำเนินการโดยกองเภสัชกรรม  โทร. 02580 5172 ต่อ 315)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ทุกตัวชี้วัด)

1. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ                     ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-590-7292            โทรศัพท์มือถือ : 093-329-6998

โทรสาร : 02-591-8457                      E-mail : pattana@fda.moph.go.th

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ อย.

รหัสจังหวัดตัวชี้วัด Area base0
Areabase Kpi Regioncode0
หมายเหตุ
Last Update2020-11-30 10:16:54
Download
Log ผลการดำเนินงาน >>